NETTLEIGEAVTALE OG VILKÅR FOR TILKNYTING

Energi Norge har utarbeidet standardavtale for nettleige og vilkår for tilknyting.

TILKNYTING

Standard tilknytingsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og den juridiske eieren av den elektriske installasjonen, som er knytt til distribusjonsnettet. Tilknyting av ein elektrisk installasjon kan også gjelde grunneigarar eller andre som disponerar rettigheiter over ein eiendel, når desse ikkje er identisk med installasjonsseigar. Forholdet mellom nettselskapet og desse vert regulert også av standard tilknytingsvilkår, når dette går fram av den enkelte paragraf.

NETTLEIGE

Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft vert regulert av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og brukar (nettkunde). Ansvarsforholdet mellom nettselskapet og nettkunder er skildra i standard nettlegeavtale. Dei same prinsippa gjeld så langt dei passar også for forhold som vert regulert i standard tilknytingsvilkår. For å få en fyldigare forståelse av ansvarsforholdet, viser vi til standard nettleigeavtale.