For å få strøm til ditt hus, må du ha to avtaler:

  • Ei avtale med SkiakerNett som driftar kraftnettet og transporterar kraft fram til deg. Du kan ikkje velje nettselskap sidan dette er bestemt ut frå kvar du bur.
  • Ei avtale med ein kraftleverandør som kjøper krafta av kraftprodusent og sel vidare til deg som kunde. Du må sjølv velje den kraftleverandøren som du vil kjøpe kraft av.

Etter energilova pliktar nettselskap å levere strøm til kundar som står utan gyldig kraftleveringskontrakt. Dette er ei «midlertidig strømavtale» som kallast pliktleveranse og gjeld fram til kunden teiknar seg ei avtale med ein kraftleverandør. Du kan bli ståande utan kraftavtale dersom kraftleverandøren din legg ned si verksemd, vert ekskludert frå den norske sluttbrukarmarknaden, eller seier deg opp som kunde.

Dette koster leveringsplikta strøm:

Leveringplikt

Påslag

Påslag (eks.mva)

Første 6 uker

6,25 øre/kWh5 øre/kWh

Utover 6 uker

Frå 01.12.2022 til 01.07.2024

6,25 øre/kWh

5 øre/kWh

Utover 6 uker

Frå 01.07.2024

12,5 øre/kWh10 øre/kWh


  • SkiakerNett sin pris på leveringsplikt er elspotpris for vårt område med eit påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva og elsertifikat for dei fyrste seks vekene.
  • Prisen etter 6 veker er 6,25 øre/kWh inkl. mva og elsertifikat fram til 01.07.24 (frå 01.07.24 vil prisen auke til 12,5 øre/kWh inkl. mva og elsertifikat)
  • I tillegg til oppgjeven pris på kraft levert på ventetariff kjem det nettleige.

Kraft levert gjennom pliktleveranse er normalt dyrare enn vanleg kraftlevering og er ikkje meint som ei permanent løysing.

Ta derfor kontakt med ein kraftleverandør og få ei ordinær kraftleveringsavtale. Det er mange å velge mellom, fullstendig liste over kraftleverandørar som nå leverar kraft i Skjåk finn du her.

På Forbrukerrådet sin nettstad: strømpris.no finn du informasjon om prisar og leverandørar. Les meir om korleis du skiftar kraftleverandør under leverandørskifte.