Næringskundar med forbruk over 100.000 kWh (ekskl. statlege avgifter)

Fastbeløp

kr. pr. år*2950,00
Effektleddkr/kW pr. mnd.
Fyrste 100 kWkr.35,00

Neste 100 kW

kr.25,00
Neste 200 kWkr.20,00
Over 400 kWkr.12,00
Energileddøre/kWh
Sommarøre

11,75

Vinterøre14,25
Statlege avgifterøre/kWh
Forbruksavgift ordinær sats 01.01.23 t.o.m. 31.3.2023øre

9,16

Forbruksavgift ordinær sats f.o.m. 01.04.23øre15,84
Forbruksavgift redusert satsøre

0,546

Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

* Lovbestemt påslag til Enovas energifond er innrekna i fastbeløpet, avgifta utgjer 800 kr/år.

For næringskundar er alle prisane oppgjeve ekskl. meirverdiavgift.