Næringskundar med forbruk over 100.000 kWh (ekskl. mva og statlege avgifter)

Fastbeløp

kr. pr. år2150
Effektleddkr/kW pr. mnd.
Fyrste 100 kWkr.35,00

Neste 100 kW

kr.25,00
Neste 200 kWkr.20,00
Over 400 kWkr.12,00
Energileddøre/kWh
Sommar (01.05-01.10)øre

15,75

Vinter (01.10-01.05)øre17,25
Statlege avgifterøre/kWh
Forbruksavgift (01.04 - 01.01)øre16,44
Forbruksavgift redusert satsøre

0,58

Enova Fastavgift

kr. pr. år800

For næringskundar er alle prisane oppgjeve ekskl. meirverdiavgift.